Duminica Paștelui

7 paste

Evanghelia după sfântul Matei (28,1-10)

După ce a trecut sâmbăta, în zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Şi, iată, a fost un cutremur mare! Îngerul Domnului a coborât din cer, s-a apropiat şi a rostogolit piatra, apoi s-a aşezat pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, iar haina lui era albă ca zăpada. De frică, paznicii s-au cutremurat şi au rămas ca morţi. Dar îngerul, luând cuvântul, le-a spus femeilor: „Voi, nu vă temeţi! Ştiu că-l căutaţi pe Isus cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat după cum a zis. Veniţi şi vedeţi locul unde a zăcut! Mergeţi în grabă şi spuneţi discipolilor lui: «A înviat din morţi şi, iată, merge înaintea voastră în Galiléea! Acolo îl veţi vedea». Iată, v-am spus!”. Plecând în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare, au alergat să dea de ştire discipolilor lui. Şi, iată, Isus le-a ieşit în întâmpinare şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!”. Iar ele, apropiindu-se, i-au cuprins picioarele şi l-au adorat. Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi! Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei să meargă în Galiléea şi acolo mă vor vedea!”.

Reflecție:

Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și nu ni se spune de ce. Matei nu specifică motivul, nu este necesar. Merg să ungă trupul? Merg să termine vreo sarcină legată de ritualul înmormântării? Merg și atât. Iar mie mi se pare foarte frumos. Acest gest simplu care lasă să se subînțeleagă toate posibilele motivații răstoarnă întrebarea de la „de ce merg la mormânt” la „de ce nu are trebui să mergem?”.
Acum că Isus a murit toate celelalte străzi nu mai au sens, aceasta este unica stradă care rămâne. Doar ochii bărbătești pot să se întrebe „de ce este necesar să merg la mormânt”; ochii feminini știu că iubirea nu servește la ceva, iubirea pur și simplu „este”, chiar și dincolo de moarte, chiar și doar pentru un cadavru. Cel Înviat are ochi feminini.
Răstignitul a murit, dar nu este aici. Unde este? Ce frumoasă este această mică întrebare revoluționară: „Unde ești azi, Isuse Înviat?”

Doamne, îți cerem iertare pentru toate momentele în care pretindem
să te închidem în morminte perfecte pentru a te ține sub control.
Doamne, eliberează-ne de dorința nebună de a dori să te închidem în schemele noastre,
în fixațiile noastre, în fricile noastre. Ajută-ne să ne amintim
că tu ești și vei fi mereu al nostru „nu este aici”.
Ajută-ne să plângem la limita pietrelor care sigilează moartea,
dă-ne nostalgia Vieții, dă-ne ochi care știu să iubească deoarece
doar cine iubește crede și face ca viața să învie.

Pr. Alessandro Deho'

Duminica Floriilor

6 florii

Evanghelia după sfântul Matei (21,1-11)

Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, pe Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi discipoli, spunându-le: „Mergeţi în satul dinaintea voastră şi veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi cu ea un mânz! Dezlegaţi-i şi aduceţi-i la mine! Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneţi: «Domnul are nevoie de ei, dar îi va trimite înapoi curând»”. Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice: „Spuneţi fiicei Siónului: «Iată regele tău vine la tine blând, aşezat pe o măgăriţă şi pe un mânz, puiul unui animal de povară»”. Discipolii s-au dus şi au făcut după cum le-a poruncit Isus. Au adus măgăriţa şi mânzul, au pus hainele pe ei, iar el s-a aşezat deasupra. Atunci, mulţimea numeroasă şi-a întins hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe drum. Mulţimile care mergeau înaintea lui şi cele care îl urmau strigau: „Osana! Fiul lui Davíd! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Osana în înaltul cerurilor!”. Când a intrat el în Ierusalím, toată cetatea s-a tulburat şi spunea: „Cine este acesta?” Iar mulţimile spuneau: „Acesta este profetul Isus din Nazarétul Galileii”.

Reflecție

Mulţimea numeroasă
şi-a întins hainele pe drum;
alţii tăiau ramuri din copaci
şi le aşterneau pe drum.

Este necesar să iubim din nou străzile noastre.
Acele străzi care permit pașilor noștri să fie Viață.
Acele străzi care sunt posibilitate de relație.
Acele străzi care poartă în ele o promisiune, care anticipă o locuință.

Este necesar să iubim din nou străzile noastre.
Acele străzi care ne-au văzut crescând și greșind, căzând și ridicându-ne.
Acele străzi care sunt goale și deschise, care atestă trecerea noastră.
Acele străzi care vor continua să îndrume pașii oamenilor și după ce noi am plecat.

Este necesar să iubim din nou străzile noastre.
Acele străzi care au savoare de praf și de mister.
Acele străzi care strigă sărăcia și șoptesc singurătatea.
Acele străzi pe care tu, Doamne, continui să le parcurgi,
Dumnezeu făcut trup pentru a merge în această umanitate prea dezorientată.

În acea zi mulțimea și-a întins hainele pe drum
deoarece este frumos să auzim că Dumnezeu vrea să meargă în mijlocul nostru.
Pe Calvar își vor împărți hainele lui Isus. Iubirea provoacă frică.

Este necesar să ne întoarcem cu tine pe strada pe care ai parcurs-o
pentru a intra în Ierusalim, profeție a mântuirii pascale
care de atunci curge în vinele lumii.

Este necesar să intrăm cu tine în Ierusalim, mesaj incredibil
de speranță pentru toate orașele Ierusalim din această lume.

Este necesar să ne întoarcem pe străzi deoarece tu ne aștepți pe stradă.
Fie ca mersul nostru să se transforme tot mai mult în a te urma pe tine.
Fă ca iubirea noastră să se lase fecundată de nevoia
de a merge în întâmpinarea ta, a fratelui nostru, a nouă înșine.

Pr. Alessandro Deho'

A cincea duminică din Postul Mare

5 post

Evanghelia după sfântul Ioan (11,3-7.17.20-27.33b-45)

În acel timp, surorile lui Lazăr au trimis să i se spună: "Doamne, iată, cel care-ţi e prieten este bolnav!" Auzind, Isus a zis: "Această boală nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea". Deşi Isus îi iubea pe Marta, pe sora ei şi pe Lazăr, când a auzit că este bolnav, a mai rămas două zile în locul în care era. Abia după aceea le-a spus discipolilor: "Să mergem din nou în Iudeea!" Când a venit Isus, a aflat că era deja de patru zile în mormânt. Când a auzit că a venit Isus, Marta i-a ieşit în întâmpinare. Maria însă stătea în casă. Aşadar, Marta i-a spus lui Isus: "Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit! Însă şi acum ştiu că tot ce vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da". Isus i-a spus: "Fratele tău va învia". Marta i-a zis: "Ştiu că va învia la înviere, în ziua de pe urmă". Isus i-a spus: "Eu sunt învierea şi viaţa. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi; şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?" Ea, răspunzând, a zis: "Da, Doamne; eu am crezut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume". Iar Isus s-a înfiorat în spirit şi s-a tulburat. Şi a zis: "Unde l-aţi pus?" I-au răspuns: "Doamne, vino şi vezi!" Şi Isus a lăcrimat. Atunci iudeii au început să spună: "Iată cât de mult îl iubea!" Dar unii dintre ei au zis: "Nu a putut el, care a deschis ochii orbului, să facă în aşa fel ca acesta să nu moară?" Isus s-a înfiorat din nou şi a mers la mormânt. Era o grotă, iar la intrare era pusă o piatră. Isus a zis: "Ridicaţi piatra!" Marta, sora celui mort, i-a zis: "Doamne, miroase de acum, căci e de patru zile". Isus i-a spus: "Nu ţi-am zis că dacă vei crede vei vedea gloria lui Dumnezeu?" Au ridicat deci piatra. Atunci şi-a ridicat ochii şi a spus: "Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat. Eu ştiam că mă asculţi întotdeauna. Însă am spus-o pentru mulţimea ce mă înconjoară, ca să creadă că tu m-ai trimis". Spunând acestea, a strigat cu glas puternic: "Lazăr, vino afară!" A ieşit mortul legat la picioare şi la mâini cu fâşii de pânză, iar faţa lui era înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: "Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!" Mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria şi văzuseră ceea ce făcuse el au crezut în el.

Reflecție

Când a auzit că este bolnav, a mai rămas două zile în locul în care era.

Isus nu aleargă. El este cel care decide când. El este Domnul timpului.

Ajuns în apropierea mormântului, Marta îl ceartă: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit! Isus primește acea frază care puțin este adevărată și puțin este nebunească, care este marcată de durere și de iubire.

Dacă crezi, spune, eu sunt cu tine. Iar dacă eu sunt cu tine fiecare gest pe care îl faci este deja veșnic. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Acum.

Maria, cealaltă soră, relansează întrebarea: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. De data aceasta răspunsul lui Isus este făcut din lacrimi, lacrimi cu lacrimi. Durere cu durere. La aceeași întrebare trebuie să se răspundă în două moduri: povestind speranță și împărtășind durere: niciodată cele două lucruri nu trebuie separate. Isus a izbucnit în plâns.

Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă! Cuvintele sale, la final, sunt cuvinte de libertate. Nicio putere nu poate învinge iubirea. Nici măcar boala, nici măcar moartea. Iar Lazăr, după ce este eliberat, este lăsat să meargă. Doamne, ajută-ne să lăsăm să treacă viața, să nu o reținem, să iubim, să iubim în mod liber mereu, până la sfârșit, dincolo de sfârșit.

Pr. Alessandro Deho'

A patra duminică din Postul Mare

4 post

Evanghelia după sfântul Ioan (9,1.6-9.13-17.34-38)

În acel timp, Isus a văzut un om orb din naştere. A scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi şi i-a zis: "Du-te şi spală-te la piscina Siloe!" - care înseamnă "Trimisul". Aşadar, el a plecat, s-a spălat şi s-a întors văzând. Atunci, vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte că era cerşetor au zis: "Nu este el cel care şedea şi cerşea?" Unii spuneau: "El este", alţii ziceau: "Nu, dar seamănă cu el". El a zis: "Eu sunt". L-au dus la farisei pe cel care fusese orb. De fapt, era sâmbătă ziua în care a făcut Isus tina şi i-a deschis ochii. Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă. El le-a zis: "Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd". Câţiva dintre farisei ziceau: "Omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sâmbăta". Alţii însă ziceau: "Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?" Şi era dezbinare între ei. Deci i-au zis iarăşi orbului: "Tu ce spui despre el, de vreme ce ţi-a deschis ochii?" El a răspuns: "Este un profet". I-au răspuns şi au zis: "Tu eşti născut cu totul în păcat şi ne înveţi pe noi?" Şi l-au dat afară. Isus a auzit că l-au dat afară şi, întâlnindu-l, i-a zis: "Crezi tu în Fiul Omului?" El a răspuns: "Cine este, Doamne, ca să cred în el?" Isus i-a spus: "L-ai şi văzut. Este cel care vorbeşte cu tine, el este". El i-a zis: "Cred, Doamne"; şi l-a adorat.

Reflecție:

Acest bărbat este o provocare. Stă așezat la marginea străzii, orb și cerșește; și este deosebit de viu, atât de viu încât ne străpunge privirea, atât de viu încât ne constrânge la un răspuns. De ce este așa?

Isus însă nu îl privește astfel. El mai întâi îl caută, iar apoi îl mângâie cu privirea, și nu vorbește despre vinovați; pe Isus nu îl interesează niciodată vinovații.

Isus îl privește pe acel om și nu vede în el rodul unei vinovății, ci posibilitatea unei manifestări. Care de fapt este singurul lucru ce contează cu adevărat în viață. Isus nu vorbește despre vinovați, ci găsește posibilitatea unei umanități bune oriunde, chiar și în suferință, chiar și în boală ce, oricum, rămâne dureroasă și care nu va fi destinul ultim al omului.

Orbul nu mai este orb și nu mai cerșește, acum merge și vorbește cu Isus. Prietenii săi nu-l mai recunosc. Deoarece ceva a rupt firul realității.

Nu mai este orb. Nu mai este cerșetor. Ce este atunci? Par întrebări banale, dar întrebarea este serioasă și profundă. Dacă am reuși să înlăturăm toate viziunile schematice pe care alții le au asupra noastră, dacă ar cădea rolurile și aparențele, dacă ar cădea iluziile pe care le vindem celorlalți pentru a fi acceptați, ce ar mai rămâne din noi? Ce suntem noi dincolo de locul pe care lumea ni l-a dat?

Pr Alessandro Deho'

A treia duminică din Postul Mare

3 postEvanghelia după sfântul Ioan (4,5-15.19b-26.39-42)

În acel timp, Isus a venit într-o cetate din Samaria numită Sihar, aproape de ţinutul pe care Iacob l-a dat fiului său Iosif. Acolo era fântâna lui Iacob. Atunci, obosit fiind de călătorie, Isus s-a aşezat la fântână. Era pe la ceasul al şaselea. A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. Isus i-a spus: "Dă-mi să beau!" Discipolii lui plecaseră în cetate ca să cumpere de mâncare. Aşadar, femeia samariteană i-a zis: "Cum, tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană?" De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii. Isus a răspuns şi i-a zis: "Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu şi cine este acela care îţi spune «Dă-mi să beau!», tu ai fi cerut de la el şi el ţi-ar fi dat apă vie". Femeia i-a spus: "Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă, iar fântâna este adâncă; de unde deci ai apa vie? Nu cumva eşti tu mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna şi au băut din ea el, fiii lui şi turmele lui?" Isus a răspuns şi i-a zis: "Oricui bea din apa aceasta îi va fi sete din nou, dar cine va bea din apa pe care i-o voi da eu nu va înseta niciodată şi apa pe care i-o voi da eu va deveni în el izvor de apă care ţâşneşte spre viaţa veşnică". I-a zis femeia: "Doamne, dă-mi această apă ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin aici să scot! Doamne, văd că tu eşti profet. Părinţii noştri l-au adorat pe Dumnezeu pe muntele acesta, iar voi spuneţi că la Ierusalim este locul unde trebuie să-l adore". Isus i-a spus: "Femeie, crede-mă că a venit ceasul când nu îl veţi adora pe Tatăl nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim! Voi adoraţi ceea ce nu cunoaşteţi. Noi adorăm ceea ce cunoaştem, pentru că mântuirea vine de la iudei. Însă vine ceasul - şi acum este - când adevăraţii adoratori îl vor adora pe Tatăl în duh şi adevăr, căci şi Tatăl astfel de adoratori îşi caută. Dumnezeu este duh şi cei care îl adoră, în duh şi adevăr trebuie să-l adore". Femeia i-a zis: "Ştiu că vine Mesia, care este numit Cristos. Când va veni, el ne va învăţa toate". Isus i-a zis: "Eu sunt, cel care îţi vorbesc!" Mulţi dintre samaritenii cetăţii aceleia au crezut în el pentru cuvântul femeii care a mărturisit: "Mi-a spus tot ce am făcut". Aşadar, când au venit la el, samaritenii i-au cerut să rămână la ei, iar el a rămas acolo două zile. Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul lui. Îi spuneau femeii: "Nu mai credem pentru cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii".

Reflecție

În tăcerea caldă a amiezii o femeie, singură, merge către o fântână; loc biblic al întâlnirilor, al iubirii, dar pentru ea, acum era doar un spațiu bun pentru a umple un urcior.

Mai bine să meargă singură la fântână. Și să spere că nu se va întâlni cu nimeni. Dar cel Neașteptat este prezent chiar în inima singurătății, a rătăcirii, mereu în inima vieții care are loc. Iar cel Neașteptat este un bărbat obosit și singur. Un bărbat obosit și singur nu provoacă teamă. Iar apoi ochii săi sunt buni; iar apoi, când se hotărăște să înceapă să vorbească, alege o cerere, o dorință, sprijinindu-se pe o pânză de cuvinte dulci precum mierea; sunetul vocii celui Neașteptat te face să îți vină fiorii. Dă-mi să beau îi cere bărbatul acelei femei.

Iar noi, asemenea femeii samaritene, înțelegem, în acel moment, că aceea era unica cerere pe care o așteptam, acel fir de cuvinte delicate care să mângâie fiecare parte din noi, care să recunoască în fiecare unghi al vieții noastre că noi, încă, putem fi apă bună pentru cineva.
Bărbatul de la fântână nu numără greșelile, nu numără risipa de apă din trecut, nu este interesat să știe câți au băut deja, bărbatul obosit și însetat de la fântână dorește doar ca noi să ne simțim încă capabili să ducem apa la viață.

Pot coborî să caut apă? Pot pătrunde în viața ta? Aceasta ne cere Isus asemenea unui iubit plin de tandrețe, asemenea unui prieten de încredere.

Pr Alessandro Deho'